>Bjørn og Okay<

Forside/menu * Booking forespørgsel

Bjørn & Okay     

BJØRN & OKAY 40 ÅRS1 JUBILÆUM2

Det1 er2 et 40 års3 jubilæum4 af5 den6 helt7 rigtige8 slags9, Bjørn & Okay kan10 fejre11. Ikke12 så13 meget14 som15 fem16 minutter17 af18 de19 40 år20 har21 gruppen22 været23 opløst24 eller25 aktiviteterne26 standset27.

Tværtimod1 kan2 Bjørn Hansen også3 prale4 af5 at6 være7 ansvarlig8 for9 et10 andet11 af12 landets13 største14 bands15 i16 den17 danseglade18 og19 dansktopvenlige20 genre21. Bjørn22 er23 far24 til25 Johnny26 Hansen27, som28 er29 leder30, sanger31 og32 primus33 motor34 i35 Kandis36, og37 stilen38 har39 Kandis40 ikke41 fra42 fremmede43. For44 Bjørn Hansen er45 der46 også47 blevet48 tid49 til50 soloindspilninger51, duetter52 med53 kolleger54 og55 medvirken56 på57 andres58 plader59 og60 CDér61.

Bjørn & Okay var1 et2 af3 de4 første5 provinsbands6, der7 for8 alvor9 kom10 til11 tops12, da13 DR14 lancerede15 deres16 Dansktop17 i18 1968, og19 op20 igennem21 den22 første23 store24 Dansktop25-periode26 i27 70érne28 var29 det30 nærmest31 en32 regel33, at34 Bjørn og hans Okay-drenge35 lå36 godt37 placeret38 med39 et40 nyt41 hit42. Det43 var44 en45 enorm46 stime47 af48 kontinuerlige49 hits50, der51 kom52 fra53 gruppen54.

Men1 i2 virkeligheden3 er4 Bjørn Hansen en5 ægte6 københavnerdreng7. Han8 havde9 besluttet10 sig11 for12 at13 blive14 typograf15 i16 begyndelsen17 af18 tresserne19, men20 hans21 store22 fritidsinteresse23 var24 musikken25, så26 han27 spillede28 lidt29 hitmateriale30 på31 amatørbasis32 med33 gode34 venner35 i36 Flemming37 Jacobsens38 orkester39. Men40 orkestret1 fik42 alligevel43 så44 meget45 vind46 i47 sejlene48, at49 de50 også51 blev52 hyret53 i54 andre55 dele56 af57 Danmark58, og59 en60 skønne61 dag62 i63 1964 ved65 et66 lille67 bal68 i69 Snedsted70 i71 Thy72 blev73 hans74 skæbne75 beseglet76.

Han1 mødte2 Gerda3, som4 elskede5 Thy6 og7 sit8 job9 som10 damefrisør11 på12 stedet13. Noget14 måtte15 der16 gøres17, for18 at19 det20 forelskede21 par22 kunne23 se24 hinanden25 i26 øjnene27 lidt28 oftere29, så30 Bjørn tog31 en32 rask33 beslutning34 og35 rykkede36 teltpælene37 i38 København39 op40, og41 drog42 til43 Thy44, hvor45 Hurup46 blev47 deres48 base49. Her50 fik51 han52 hutigt53 kontakt54 med55 de56 lokale57 musikere58, og59 spillede60 lidt61 af62 tidens63 pigtråd64, rock65 og66 pop67 på68 amatørbasis69 i70 en72 gruppe73, som74 mærkeligt75 nok76 hed77 The78 Lollypops79, trods80 det81 at82 et83 af84 Københavns85 mest86 populære87 orkestre88 hed89 næsten90 det91 samme92.

Det1 var2 i3 denne4 første5 tid6, at7 Bjørn mødte8 Hugo9 Larsen10, og11 de12 to13 blev14 enige15 om16 sammen17 at18 rykke19 over20 i21 et22 andet23 orkester24 med25 lidt26 mere27 danske28 og29 dansksprogede30 toner31 for32 at33 få34 hyre35 ved36 de37 store38 byfester39 og40 kroballer41. Det42 blev43 starten44 på45 deres46 medlemskab47 af48 Okay-kvartetten, som49 de50 hed51 dengang52, og53 det54 kom55 til56 at57 vise58 sig59, at60 det61 var62 Bjørns63 stemme64, som65 inden66 længe67 blev68 gruppens69 varemærke70. I71 samme72 periode73 startede74 Bjørn sin75 uddannelse76 som77 typograf78 på79 et80 lille81 trykkeri82 i83 Koldby84. Han85 blev86 udlært87 i88 1970, på89 et90 tidspunkt91 hvor92 succesen93 for94 Bjørn & Okay var95 så96 enorm97, at98 uddannelsen99 mest100 var101 en102 base103 at104 falde105 tilbage106 på107, hvis108 den109 musikalske110 karriere111 skulle112 stoppe113.

Der1 gik2 ikke3 så4 lang5 tid6, før7 Bjørn tog8 mod9 til10 sig11 og12 spurgte13 Johnny28 Reimar29, om14 der15 var16 mulighed17 for18 at19 lave20 en21 plade22 på23 Nordisk24 Polyphon25, hvor26 Reimar27 på30 det31 tidspunkt32 var33 indspilningschef34. Svaret35 var36 nej37.... og38 Bjørn & Okay fik39 i40 stedet41 en42 aftale43 med44 det45 lokale46 Jacks47 Beat48 Records49 på50 Mors51, hvor52 de53 faktisk54 indspillede55 en56 udgave57 af58 den59 melodi60, der61 kort62 tid63 efter64 skulle65 blive66 deres67 gennembrud68 "Du69 og70 Jeg71". For72 i73 1968 besluttede74 DR75 at76 lancere77 en78 Dansktop79 i80 radioen81, og82 nu83 kunne84 Johnny85 Reimar86 pludselig87 se88 en89 mening90 med91 at92 lave93 en94 kontrakt95 med96 et97 af98 Nordjyllands99 mest100 populære101 og102 folkelige103 orkestre104.

Bjørn & Okay genindspillede1 "Du2 og3 Jeg4" som5 blev6 testet7 på8 Dansktoppen9 blev11 en12 af13 pionertidens14 største15 Dansktopsucceser16 og17 et18 flot19 gennembrud20 for21 gruppen22. Succesen24 er25 blevet26 ved27! Dansktoppen28 lancerede29 nye30 Bjørn & Okay hits31 i32 de33 efterfølgende34 år35, og36 en37 næsten38 uendelig39 parade40 af41 store42 hits43 fulgte44. Bl.a45. "Den46 Gule47 Flyver48", "Tro49, Håb50 Og51 Kærlighed52", "Jeg53 Ønsker54 Jeg55 Var56 Konge57", "Virus58 Og59 Bakterier60" m.m. fl.61 Bjørn & Okay har62 ikke63 bare64 turneret65 landet66 tyndt67 igennem68 alle69 årene70, de71 har72 også73 haft74 deres75 stamsteder76, hvor77 de78 uge79 efter80 uge81 trak82 fulde83 huse84. Således85 var86 de87. f.eks88. fast89 engageret90 hver91 eneste92 onsdag93 på94 Hotel95 Phønix96 i97 Thisted98 - på99 en100 onsdag101 hvor102 kroballer103 ellers104 lå105 helt106 stille107.

Ind1 imellem2 har3 Bjørn lavet4 afstikkere5 som6 f.eks7. duetversionen8 af9 Grand10 Prix11 vindersangen12 "Halleluja13" med14 Janni16 Brorson17, eller18 "Det19 er20 sjovt21 at22 være23 til24" med25 Sacha26 Buus27. For28 slet29 ikke30 at31 tale32 om33 Far34 & Søn35 duetterne36 med37 Johnny - sjov38, skæg39, ballade40 og41 gode42 duetsucceser43.

Forårsfester-orkester1 Bjørn & Okay blev2 hurtigt3 et4 af5 de6 store7 etablerede8 navne9, som10 uanset11 nye12 trends13 og14 stilarter15, uanset17 om18 der19 var20 Dansktoplister21, havde22 deres23 store24 trofaste25 publikum26. Det28 viste29 sig30 også31, at32 da33 muligheden34 for35 igen36 at37 ligge38 på39 90érnes40 Dansktop41 med42 "Du43 forsvandt44 som45 en46 vind47", "Venner48 for49 livet50" m.m51. flere52. var53 de54 som55 en56 helt57 naturlig58 ting59 i60 toppen61 igen62 - nu63 i64 skarp65 konkurrence66 med67 Bjørns søn68 Johnny69 hans71 Kandis72.

Bjørn & Okay har1 gennem2 alle3 40 år4 haft5 en6 sikker7 stil8  fornemmelse10 for11 deres12 publikums13 ønsker14. Dem15 har16 de17 blendet18 med19 deres20 egen21 gode22 fornemmelse23 for24 kvalitet25 og26 stil27 i28 deres29 genre30 -  med32 stor33 succes34. 

 

Relaterede kunstnere:

Trompet entertainer Per Nielsen . Gitte Jørgensen . ::Brian Hansen:: . ::Kim Leine - bygdkultur - familietragedie - dødsridt -0215.26191::