>Karsten Engmann Jensen: privatpenge<

  Karsten Engmann Jensen   

Navn:

Email:

Besked


 

     

 


Karsten Engmann Jensen er4 mest5 kendt6 for7 sin8 rolle9 som10 DR’s11 økonomiske12 ekspert,13 som14 ham15 der16 forklarer,17 hvordan18 samfundsøkonomien19 hænger20 sammen21 med22 folks23 egen24 privatøkonomi.25 Han26 er27 cand.28 polit.29 og30 forfatter31 til32 bøgerne33 Et34 liv35 med36 overskud,37 og38 En39 sikker40 investering,41 og42 nu43 en44 tredje45 bog46 på47 vej,48 der49 handler50 om,51 hvordan52 ALLE53 kan54 få55 overskud56 til57 at58 handle59 med60 aktier,61 og62 på63 den64 måde65 gavne66 deres67 opsparing68 bedst69 muligt.70

Karsten Engmann Jensen har75 været76 økonom77 i78 Danmarks79 Nationalbank,80 cheføkonom81 i82 Institut83 for84 Konjunkturanalyse85 og86 har87 desuden88 undervist89 i90 en91 lang92 række93 år,94 både95 på96 Københavns97 Universitet,98 på99 Handelshøjskolen100 i101 København102 og103 som104 foredragsholder105 i106 Nationalbanken.107 Han108 elsker109 at110 snakke111 med112 ”helt113 almindelige”114 mennesker,115 der116 interesserer117 sig118 for,119 hvad120 der121 sker122 i123 deres124 hverdag.125 Og126 det127 har128 blandt129 ført130 til,131 at132 han133 nu134 turnerer135 landet136 rundt137 med138 sine139 foredrag140 om141 økonomi142 og143 livsglæde.144

Karsten Engmann Jensen foredrag:149

Foredrag151 1:152 Boost153 din154 opsparing155 med156 aktier157

Karsten Engmann Jensen fortæller162 om163 Bogen:164 Bogen165 giver166 på167 lettilgængelig168 vis169 et170 overblik171 over,172 hvad173 du174 med175 held176 kan177 gørefor178 at179 få180 mere181 ud182 af183 dine184 penge185 –186 både187 i188 dag,189 i190 morgen191 og192 når193 du194 bliver195 ældre.196 Vi197 vil198 gerne199 så200 være201 gode202 til203 at204 spare205 op206 og207 styre208 vores209 forbrug.210 Men211 det212 går213 ikke214 så215 godt216 som217 vi218 ønsker.219 For220 desværre221 har222 vi223 en224 usynlig225 fjende226 –227 underbevidstheden.228 Underbevidstheden229 er230 den231 del232 af233 vores234 tanker235 vi236 ikke237 selv238 har239 styr240 på.241 Derfor242 er243 det244 heller245 ikke246 altid247 vi248 selv249 kan250 gennemskue,251 at252 den253 vigtige254 beslutning255 vi256 lige257 har258 taget,259 måske260 ikke261 er262 så263 god264 som265 vi266 forestiller267 os,268 netop269 fordi270 det271 er272 underbevidstheden273 –274 og275 ikke276 fornuften277 –278 der279 ligger280 bag.281

Uanset283 hvor284 meget285 vi286 kæmper,287 kommer288 vi289 aldrig290 til291 at292 lære,293 hvornår294 vi295 lader296 os297 narre298 af299 vores300 underbevidsthed301 eller302 hvorfor.303 Derfor304 er305 det306 meget307 bedre308 at309 acceptere,310 at311 vi312 har313 denne314 svaghed,315 og316 så317 i318 stedet319 bruge320 vores321 kræfter322 på323 at324 finde325 den326 mest327 sikre328 metode329 til330 at331 få332 pengene333 til334 at335 vokse,336 oplyser337 Karsten Engmann Jensen. Denne341 bog342 vil343 blandt344 andet345 beskrive,346 hvorfor347 mænd348 er349 mere350 tilbøjelige351 til352 at353 lade354 sig355 påvirke356 af357 underbevidstheden358 og359 andre360 psykologiske361 faktorer362 end363 kvinder364 er.365 Det366 betyder367 godt368 nok,369 at370 mænd371 er372 lidt373 flittigere374 til375 at376 købe377 aktier,378 når379 de380 sparer381 op.382 Men383 det384 betyder385 også,386 at387 de388 kvinder,389 der390 køber391 aktier,392 gør393 det394 langt395 mere396 fornuftigt397 end398 mænd,399 netop400 fordi401 de402 ikke403 er404 så405 påvirkelige406 på407 det408 psykologiske409 område.410

Foredrag412 2:413 Sådan414 får415 du416 et417 liv418 med419 overskud420

Et422 liv423 med424 overskud425 rummer426 meget427 mere428 end429 du430 kan431 se432 på433 din434 lønseddel.435 Karsten Engmann Jensen giver439 10440 konkrete441 råd442 til,443 hvordan444 du445 kan446 sikre447 dig448 en449 større450 arbejdsglæde,451 højere452 løn,453 større454 frihed455 i456 dit457 arbejde458 og459 mere460 overskud461 til462 at463 nyde464 din465 fritid.466 Lykken467 kommer468 nemlig469 ikke470 af471 penge472 og473 forbrug,474 men475 af476 de477 ting,478 der479 optager480 dig481 i482 hverdagen.483 Få484 gode485 råd486 til,487 hvordan488 du489 øger490 dit491 engagement492 og493 på494 den495 måde496 sætter497 en498 positiv499 spiral500 i501 gang,502 som503 ender504 ud505 med506 et507 liv508 med509 overskud,510 hvor511 du512 både513 har514 lyst515 til516 at517 arbejde,518 kræfter519 til520 at521 holde522 fri523 og524 overskud525 til526 at527 nyde528 livet.529

Foredrag531 3:532 Krisen,533

 hvor?534 Er535 Danmark536 virkelig537 ramt538 så539 hårdt540 af541 lav542 vækst,543 manglende544 jobs545 og546 faldende547 huspriser.548 Nej,549 lyder550 det551 klare552 svar553 fra554 Karsten Engmann Jensen i558 dette559 foredrag,560 hvor561 Karsten Engmann Jensen viser565 adskillige566 økonomiske567 data568 som569 bekræfter570 at571 økonomien572 måske573 ser574 lidt575 svag576 ud577 på578 overfladen,579 Men580 der581 er582 masser583 af584 kræfter585 i586 maskinrummet,587 og588 når589 vi590 kigger591 lidt592 mere593 på594 de595 ting596 der597 er598 mindre599 synlige600 i601 dagligdagen602 behøver603 vi604 slet605 ikke606 at607 være608 så609 utrykke.610 Faktisk611 ville612 økonomien613 køre614 fint,615 hvis616 både617 virksomheder618 og619 forbrugere620 turde621 bruge622 lidt623 mere624 af625 de626 penge627 de628 går629 og630 sparer631 op632 –633 netop634 fordi635 de636 er637 utrykke638 på639 et,640 måske,641 falsk642 grundlag643

Foredrag645 4:646 Penge647 på648 hovedet649 AAAA

Et651 fordrag652 med653 masser654 af655 sjove656 eksempler657 på,658 hvordan659 penge660 kan661 virke662 stik663 imod664 hensigten.665

Hvorfor667 er668 det669 bedre670 at671 få672 en673 gave674 end675 en676 pengeseddel677 som678 tak679 for680 en681 ekstra682 indsats683 på684 jobbet,685 spørger686 Karsten Engmann Jensen? Hvorfor690 er691 det692 bedre693 at694 give695 penge696 end697 gaver698 i699 festlige700 anledninger?701 Hvorfor702 snyder703 vi704 mindre705 med706 rede707 penge708 end709 med710 elektroniske711 penge?712 Hvorfor713 arbejder714 mureren715 bedre,716 hvis717 der718 er719 ekstra720 penge721 udsigt,722 når723 nu724 hjernekirrurgen725 og726 finansmanden727 bliver728 mindre729 effektiv?730 Hvorfor731 virker732 penge733 ikke734 isoleret735 som736 gulerod737 for738 en739 større740 indsats?741 Hvorfor742 giver743 penge744 ikke745 større746 lykke?747

Foredrag749 5:750 Sådan751 håndterer752 du753 din754 bank755

Dit757 forhold758 til759 banken760 er761 ganske762 givet763 ikke764 det765 bedste,766 men767 hvorfor?768 spørger769 Karsten Engmann Jensen. Med773 ganske774 få775 råd,776 der777 går778 imod779 strømmen,780 giver781 dette782 foredrag783 en784 nem785 måde786 at787 sikre788 dig,789 at790 det791 du792 bruger793 din794 bank795 til,796 også797 er798 det799 der800 er801 bedst802 for803 dig.804

Spar806 kræfterne807 med808 at809 søge810 efter811 den812 billigste813 bank,814 for815 du816 leder817 efter818 toppen819 af820 et821 fladt822 bjerg.823 Lad824 være825 med826 at827 friste828 dig829 af830 det831 gode832 tilbud833 og834 tænk835 i836 stedet837 på838 om839 det840 er841 noget842 du843 har844 brug845 for.846

kr.849 sparet850 på851 et852 lån853 er854 intet855 imod,856 hvad857 du858 kunne859 spare,860 hvis861 du862 fandt863 et864 alternativ865 til866 at867 låne868 penge869 her870 og871 nu.872 At873 spare874 på875 pensionen876 kan877 blive878 dyrt,879 da880 pension881 er882 meget883 mere884 end885 opsparing.886 Det887 er888 forsikringen889 af890 din891 fremtidige892 indtægt.893

Artister
Børneaktiviteter
Børneunderholdning
Country
Danseorkestre
Danseundervisning
Diskoteker
Duo musikere
Folkemusik og viser
Foredrag
Gospel
Jazz
Klassisk musik
Komikere
Konferencier
Kopibands
Musikere søges
Opera
Partybands
Receptionsmusik
Rock og Blues
Seniorunderholdning
Serveringsteater
Solister
Solo musikere
Street Parade
Tryllekunstnere